středa 7. srpna 2013

Modlitby ....

Rozhodla jsem se zkusit vytvořit pár svých modliteb ...   básní Duše, recitovaných Bohům tohoto nemilosrdného, ale krásného projeveného světa....

Motta:

„Věřím, že Bůh Abrahámův, Bůh Mohamedův, Bůh Ježíše Krista a Buddha jsou Jeden.“
„Laus Deo: Vše ve Vesmíru má jediného Stvořitele.“
„Existuje pouze vztah mezi Stvořením a Stvořitelem. Mimo tento vztah neexistuje nic…“
„Lidská Duše je svojí podstatou Přání. Přání přijímat, dostávat ve svůj prospěch. Což je vlastnost opačná vlastnosti podstaty Stvořitele, kterou je Přání Dávat. Podstatu změnit nelze, co však změnit lze je záměr… Změníme-li záměr na přijímat ve prospěch Stvořitele, stáváme se mu ve vlastnostech podobnějšími, tím jej začínáme pociťovat a naplňovat tak záměr celého Stvoření…“


Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
 A viděl Bůh světlo, že [bylo] dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první....1. Modlitba Syntetická
Náš Pane a Jediný Stvořiteli, jenž jsi stvořil nebe a zemi, vyslyš motlitbu mou a slova má a volání mé nechť přijdou k Tobě! Prosím tebe Stvořiteli všeho ve slávě absolutní Jednoty, ve jménu Svaté Trojice: Otce, Matky a Ducha Svatého, požehnej tomuto domu, místu a Chrámu, posvěť jej prosím svým Milosrdenstvím, svoji Láskou, z níž veškeré stvoření vychází a v níž s časem opět mizí, naplň jej svoji nezměrnou dobrotou a požehnáním! Uděl nám Stvořiteli a Hospodine náš, z nebeské rosy nadbytek, z tučnosti země životní prostředky a pro své neskonalé milosrdenství vyslyš a splň touhy našich motliteb…
Všemohoucí, milosrdný a věčný Bože!
Tobě děkujeme a tobě se klaníme a tobě žehnáme, jenž jsi dal služebníkům pokorným svým v nezměrné míře svoji lásku a milosrdenství a skrze slávu svaté Trojice možnost poznat a klanět se Jednotě tvé! S nejvyšší úctou, které jsme schopni, se klaníme neskonalé dokonalosti tvé Jednoty, projevené skrz dualitu stvoření Adama a Evy do svátosti Trojice Matky, Otce a Ducha Svatého a skrz čtvernou podstatu elementů a tvých Archandělů, až do nekonečné mnohosti Projeveného Světa a Stvoření…
Náš Pane a Stvořiteli Světa našeho, v němž mimo tebe a tvého Stvoření již neexistuje nic, a v němž jest jen tvoje absolutní jednota a nekonečná láska, prosíme tě a modlíme se k tobě, abychom pevností své víry a nezlomností své vůle ode všech protivenství ve svých myšlenkách i činech chráněni byli! Prosíme tě o pomoc tvou v našem konání, skrze tebe pane náš Duchu Svatý, jenž ve své věčnosti a slávě po všechny věky a aeony kraluješ! Přijímáme Lásku za náš Zákon a ctíme opravdovou vůli Tvoji  jako vůli naši a Zákon náš a žehnáme tobě za Jedinečnou Jednotu Lásky a vůle a stvoření!
Amen.

 

2. Modlitba Osamělosti.
Ó, Pane nezměrné osamělosti, ty věčný Králi skryté touhy,
jenž skrýváš se v dutých skalních věžích našich zpustošených srdcí
a v těch nejskrytějších zákoutích našich duší, žehnáme ti a chválíme tě
v  tomto čase uvědomělé existence, kterou my,
nehodní tvé milosti, pociťujeme jako naše Já,
přitom svou Podstatou jsme jen  pouhá  přání stále více dostávat…
Proto tě chválíme, pane Osamění a žehnáme ti za léčbu našich Duší,  děkujeme ti
za tvoji podporu při změně záměru jen stále dostávat
kterou my, nehodní tvé neskonalé milosti,
 místo jako požehnání,  jako utrpení a bolest pociťujeme!
Síla tvé osamělosti je nezměrná!
Tvou silou a nezměřitelností Tvého osamocení, jsme však posilováni
v nadějích našeho konání a v nalézání naší Opravdové Vůle!
Pane našeho utrpení, Králi nad pevností a opravdovostí  naší víry
v Jednotu veškerého Stvoření a slávu věčného Stvořitele,
požehnej nám utrpením a posvěť naše konání bolestí,
jež je přímou úměrou pevnosti našeho přesvědčení,
opravdovosti našich myšlenek a skutečnosti našich činů.
Žehnáme ti Králi samostatnosti v bolesti našeho osamocení.
Děkujeme ti za pevnost v našich rozhodnutích,
 poskytující nám skutečnou svobodu v našem Bytí.
Amen.
Síla osamělosti je velká a nepochopitelná. (A.Rasmussen)


Dej nám dostatek klidu a pokory, ku snášení věcí, které nemůžeme změnit, dostatek odvahy a síly, abychom změnili věci, které změnit můžeme, a dostatek moudrosti k tomu, je od sebe rozeznat…3. Modlitba k vodě.

Ó nejčistší vodo, nositelko Vděčnosti a dárkyně života našeho!
Průzračná, vznešená studánko vděčnosti,
před tebou stojíme a tobě se klaníme,
toužíce po doušku Tvé pramenité vody, doufaje v její čarovnou moc
osvěžením a opláchnutím strastí běžných dní.
Promluv k nám vodo,
Ty mocná paní nad vděčností a soucitem!
Požehnej nám Ty královno lidských slz,
nám, nehodným, proměnlivým a pohyblivým
lidským tvorům, kteří pokorně Tebe,
před prvním douškem pramenité křišťálové vody,
o Tvé milosrdenství a požehnání žádáme!
Ó vodo, zurčící studánko moudrosti a víry,
promluv k našim unaveným duším
šepotem svých vlnek na potocích,
šuměním průzračných peřejí,
kapkami ranní rosy ve své nesmírnosti,
v níž vznikají a opět se ztrácí všechny proudy
veškerého Bytí…
Ó nejvznešenější vodo,
Veď nás k pravému životu v milosrdenství a soucitu,
odpusť nám naše omyly
a přijmi oběť v pokoře našich slz!
Amen.

 Svým Bohům pokorně k naslyšení
sepsala na jaře LP 2013  Myšpule.Žádné komentáře:

Okomentovat